Stop Loss - הסברים וסייגים

 • על מנת להעביר הוראות מסוג Stop Loss - יש לקרוא ולחתום על כתב התנאים לקבלת השירות לפני הזרמת ההוראה.
 • השירות ניתן רק עבור מניות ת"א 100 ובשווי כספי של 10,000 ש"ח לפחות להוראה, בכפוף לשינויים.
 • הוראת המסחר תמתין לשידור עד שהמניה תיסחר בשער ה- trigger ותשודר לבורסה רק בשלב המסחר הרציף, בהתקיים התנאים לשידורה.
 • במידה ושער הפתיחה ביום נתון יהיה נמוך משער ה- trigger, ההוראה תשודר אוטומטית לשלב הרציף.
 • אין חובת ביצוע להוראת המסחר.
 • ניתן להגדיר תוקף להוראה מסוג זה עד לסוף החודש הקלנדרי.
 • במקרה של אירוע בנייר (דיבידנד, הטבה וכד') ההוראה תבוטל ללא הודעה מוקדמת.
 • כל עוד ההוראה לא שודרה, היא תוצג בסטטוס "מותנה Stop Loss Limit" או "מותנה Stop Loss Market”.
 • במקרה והוראת STL שודרה לבורסה אך לא בוצעה או בוצעה חלקית, היא תרשם בספר הפקודות כהוראת LMT (פקודת שער) רגילה ותעבור ליום העסקים הבא עד לסיום תוקף ההוראה.
 • במידה והוראת STM שודרה לבורסה כפקודת MKT (פקודת שוק רגילה) אך לא בוצעה או בוצעה חלקית, היא תרשם בספר הפקודות בשער עסקה אחרונה אך לא תעבור ליום המסחר הבא.
 • ניתן לבטל את ההוראה כל עוד לא שודרה לבורסה ובמתן התראה מספקת. לא יתאפשר לשנותה (שינוי שער, כמות או סוג הגבלה).
WPS2