מסחר נעילה

פתח מהו שלב טרום נעילה?

שלב "טרום נעילה" הינו שלב מסחר המחליף את שלב המסחר בשער נעילה. השלב חל במועד שייקבע באופן אקראי בין השעות 16:16 ל- 16:17, בתום המחסר הרציף. השלב אורך בין 8 ל- 14 דקות ומסתיים במועד שיקבע באופן אקראי בין השעות 16:25 ל- 16:30.
בשלב זה מתנהל המסחר במתכונת מכרז רב צדדי (בדומה לשלב טרום פתיחה), וניתן להעביר הוראות בסוג הגבלה LMT.

 • בסיום השלב העסקאות בנייר יבוצעו בשער אחיד - "שער מכרז נעילה"

 • לאחר סיום שלב זה יקבע שער נוסף - "שער הנעילה"

 • בשלב "לאחר מסחר" יפורסמו גם "שער מכרז הנעילה" וגם "שער הנעילה"

 • בשלב זה לא יוצגו שערים תיאורטיים ולא מדדים תיאורטיים

פתח קביעת שער "מכרז נעילה"

שער "מכרז הנעילה" הוא השער בו יושג איזון במחזור הגבוה ביותר מהפקודות שבספר הפקודות בשלב מסחר "טרום נעילה". חישוב שער "מכרז הנעילה" ייערך, בזה אחר זה, לכל אחד מניירות הערך, בסדר אקראי. בדומה לשער פתיחה, בסיום שלב "טרום נעילה" נקבע שער מכרז הנעילה, ועל פיו יבוצעו ההוראות שהועברו בשלב הטרום נעילה. השער יוצג במסכי נתוני המסחר של הנייר בסיום שלב "טרום הנעילה" ולאחר המסחר.

פתח שער הנעילה

מיד בתום שלב מסחר "טרום נעילה" יחושב "שער הנעילה". בניירות ערך בהם מחזור המסחר יעלה על המפורט להלן, יהיה שער הנעילה זהה לשער מכרז הנעילה. המחזור המינימלי לקביעת שער מכרז הנעילה כשער הנעילה:

 • במניות מדד ת"א 25 - מחזור מינימלי של 400 אלף ₪

 • במניות מדד ת"א 75 - מחזור מינימלי של 200 אלף ₪

 • במניות היתר וני"ע המירים - מחזור מינימלי של 100 אלף ₪

 • באג"ח ובמק"מ - מחזור מינימלי של 400 אלף ₪

בניירות ערך בהם מחזור המסחר לא יעלה על המחזור המינימלי הנ"ל, יחושב שער הנעילה כממוצע משוקלל של "שער מכרז נעילה" ושל השערים בעסקאות האחרונות בשלב המסחר הרציף.

פתח אילו סוגי הוראות ניתן להעביר לשלב זה?

 • בשלב טרום נעילה ניתן להעביר הוראות מסוג שער (LMT) בלבד
 • הוראות שהועברו בשלב הרציף מסוג שער (LMT) או הוראות מסוג שוק (MKT) שלא יבוצעו (או יבוצעו חלקית), יעברו אוטומטית לשלב טרום נעילה
 • עקבות המעבר לשלב המסחר "טרום נעילה" תבוטלנה עסקאות מסוג ATC. לא ניתן יהיה להעביר בתחילת יום המסחר הוראות לשלב הנעילה
 • כמות מינימלית - הכמות המינימלית לשלב זה היא יחידת מסחר אחת. הוראות מסוג שוק (LMT) בעלות כמות נמוכה מהמינימום לשלב הרציף, יעברו לשלב מסחר הנעילה
 • הגבלת תנודה - אין הגבלת תנודה בשלב מסחר זה
WPS1