איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור

איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור

מדיניות הבנק - כללי

הבנק רואה חשיבות ניכרת הן במלחמה בהלבנת הון ומימון טרור, החל מהמאבק הבינלאומי בטרור ובפשע המאורגן והן ביציבות ואמינות הבנק בפרט, והמערכת הבנקאית בארץ בכלל.

במסגרת הקפדתו של הבנק לקיים את הדינים וההוראות בנושאי איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור ובמטרה למנוע את ניצול הבנק ושירותיו לפעילות אסורה על ידי הלקוחות או ע"י אחרים, על פי חוק איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור, קבע הדירקטוריון סטנדרטים המחייבים את קבוצת בנק הפועלים.


מדיניות "הכר את הלקוח"

טרם פתיחת חשבון בבנק הפועלים, תתבצע בדיקה מעמיקה של זהות הלקוח ומיופי כוחו ויירשמו פרטי זהותם של נהנים ובעלי השליטה בתאגיד אם ישנם.
במהלך הקשר המתמשך עם הלקוח יתקיים מעקב ובקרה על מנת לוודא כי העסקאות המבוצעות בחשבון תואמות את המידע שיש לבנק על  הלקוח, הן מבחינת פרופיל עסקיו והן מבחינת מקור הכסף.
בדיקת נאותות הלקוחות (CDD) מחייבת מענה לנושאים הבאים: סיבת פתיחת החשבון (זיקה לסניף, למדינה), פעילות הצפויה בחשבון (סוג ותכיפות), מקורות ההון בחשבון (תיאור הפעילות הכלכלית שממנה הופק ההון) והערכת עשרו של הלקוח.
הבנק ימנע פתיחת חשבון חדש, או יפעל לסגירת חשבון קיים, במקרים בהם לא נתקבלו הסברים המניחים את דעת הבנק.


לקוחות או חשבונות בסיכון גבוה

לעניין איסור הלבנת הון ו/או מימון טרור הוגדרו פרמטרים לסיווג החשבונות והלקוחות לרמות סיכון בהתאם לדרישות הדינים המקומיים ובהתאם להחלטות הבנק. הבנק מנהל מערך מאורגן של בקרה ומעקב באמצעים ממוחשבים ובאמצעים אחרים אחר לקוחות שהוגדרו בסיכון גבוה. לבנק מערכת מידע אשר מספקת מידע זמין לניתוח יעיל של חשבונות אלה.


דיווח על פעילות בלתי רגילה/ חשודה

הבנק מקיים את חובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולות של מקבל השירות, אשר לאור המידע המצוי ברשות התאגיד ובהתחשב במכלול הנסיבות, לרבות סכומי הפעולה, נחזות בעיניו כבלתי רגילות או חשודות לעניין מניעת הלבנת הון ו/או מימון טרור. הבנק קבע נהלים שיענו על הנדרש בחוק, לרבות שימוש במערכות ממוחשבות, מעקב על פעולות בלתי רגילות/ חשודות, רישום מידע, דיווח לרשויות ותיעוד הדיווח.


פיקוח, בקרה והדרכה

הבנק מפעיל מנגנון פיקוח ובקרה באמצעות מערכות ממוכנות שמטרתן לוודא עמידה בדרישות הרגולטורים ובדגש על מסמכי פתיחת חשבון, "הכר את הלקוח" ותיעוד זהות הלקוח, איתור פעילות בלתי רגילה/חשודה של לקוחות או אחרים ודיווח לרשויות על פי הכללים וההנחיות של הרשויות המקומיות, זיהוי ואיתור לקוחות העלולים להוות סיכון לבנק וביצוע מעקב תקופתי אחר הפעילות בחשבונות של לקוחות אלה.
הבנק פועל לאיתור ומניעת פעילות עם גורמי טרור באמצעות מערכת ממוכנת (בדיקה מול רשימות טרוריסטים כמתחייב בהוראות של הרשויות המקומיות), בדיקת נתוני המאגר המנהלי של לקוחות הבנק וביצוע הדרכות ועמידה בהצלחה במבחן השנתי עפ"י תוכנית ההדרכה השנתית ביחידות הבנק בארץ ובחו"ל.


מהי הלבנת הון?

פעולה או אוסף פעולות הנעשות ברכוש אסור, במטרה להטמיעו בתוך מערכת הנושאת אופי חוקי, תוך טשטוש מקורו הבלתי חוקי או יעדו.


מהו רכוש אסור?

  • רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה.
  • רכוש ששימש לביצוע עבירה.
  • רכוש שאיפשר ביצוע עבירה.


מהו חוק איסור מימון טרור?

עפ"י החוק, יש לסמן ולהקפיא חשבונות שמאחוריהם עומד אדם או ארגון פעילי טרור, והפעילות המתבצעת בהם חשודה כפעילות למטרות טרור. כמו כן יש לדווח לרשות על פעילות בלתי רגילה ברכוש, בין אם בוצעה או לא, שהינה למטרות טרור. החוק קובע הגדרות של: מעשה טרור, אדם פעיל טרור, ארגון טרור וארגון טרור.


הקשר בין איסור הלבנת הון ומימון טרור

ההסלמה שחלה בפיגועי הטרור ברחבי העולם בשנים האחרונות, העלתה על סדר היום הבין-לאומי את הצורך בדרכי לוחמה אפקטיביות ומתוחכמות נגד ארגוני טרור. בעקבות מתקפת הטרור על ארה"ב ב-11 לספטמבר ,2001 הרחיב ארגון FATF את ייעודו מעבר להלבנת הון גם למאמץ הגלובלי כנגד מימון הטרור. ארגוני הטרור הם ארגוני פשיעה לכל דבר, והגם שהמניע לקיומם אינו השגת רווחים, הם משתמשים בכל הטכניקות המוכרות של הלבנת הון כדי להסתיר את מקור הכספים שהם מגייסים, את זהות החברים בארגון הטרור ואת יעדו של הכסף. מכיוון שכך, החליטה הקהילה הבינלאומית להחיל את כל הכללים וההמלצות שנקבעו לצורך המאבק כנגד הלבנת ההון גם למלחמה כנגד מימון הטרור וקראה לכל המדינות לאמץ וליישם אותן. ההמלצות כוללות, בין היתר, אמצעים שונים שנועדו למנוע מטרוריסטים ותומכיהם לגשת למערכת הפיננסית הבינלאומית ולעשות בה שימוש, בתחומים בהם נקבע יש סיכון מיוחד למימון טרור – העברות אלקטרוניות, עמותות צדקה, פעילות בינלאומית פיננסית שהיא חוץ בנקאית, ופעילות של בלדרים.


הצהרת נהנים ובעלי שליטה

נהנים - מי שהנכסים והזכויות בחשבון מנוהלים לטובתו ע"י אדם אחר. הנהנה יהיה יחיד או יחידים. במידה והנהנה הנו תאגיד, יהיו התאגיד ובעלי השליטה בו נהנים.

הצהרת נהנים - בעת פתיחת חשבון, ידרוש הבנק מהמבקש לפתוח חשבון הצהרה אם הוא פועל עבור עצמו או עבור אחר. בחשבון קטין יחתום האפוטרופוס על טופס ההצהרה. ככלל, בחשבון קטין אין לקבל הצהרה בדבר קיומם של נהנים זולת הקטין.

בעלי שליטה - אדם העומד מאחורי תאגיד או שרשרת תאגידים אשר ביכולתו להשפיע על פעילות התאגיד, למעט נושא משרה ניהולית בכירה בשכר. ההשפעה יכולה להיות ישירה (החזקת מניות, זכויות הצבעה), או השפעה עקיפה (גלויה, סמויה, או באמצעות אחרים).