הבהרות משפטיות ותנאי גישה

הבהרות משפטיות ותנאי גישה

בנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק") מאשר לך גישה לאתר האינטרנט שלו בכפוף לתנאים המפורטים להלן, ובנוסף בכפוף לכל מסמך ו/או הסכם עליו חתם הלקוח, ובפרט מסמכי "בקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון" ו/או "כתב התחייבות לקבלת שירותי מידע וביצוע פעולות בחשבון באמצעות האינטרנט".


 

1. המידע וכל הדפים המצויים באתר הם רכושו הבלעדי של הבנק.

 
2. הסימנים המופיעים באתר הם סימני מסחר קנייניים של הבנק ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.

 
3. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות  שהם, נכון לרגע זה.
 

4. המידע באתר כפוף לשינויים אשר בנק הפועלים רשאי להחליט עליהם מעת לעת, לרבות ביטול או שינוי בתוכניות / שירותים / מוצרים המופיעים באתר זה, ללא מתן הודעה מוקדמת ואף לפני עדכונם באתר וכן לשינויים על פי הוראות כל דין.

 
5. אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.

 
6. אין באמור בדפים והמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ למתן אשראי ו/או לביצוע השקעות על ידי הבנק, ואין באמור בהם להחליף ייעוץ מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים של המשתמש.

 
7. האמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך עריכת עסקה, ורק הרשום במסמכים החתומים על ידי בנק הפועלים יש בו כדי לחייב את הבנק.

 
8. בנק הפועלים שומר לעצמו את הזכות לבחון כל בקשה לקבלת אשראי או אחרת, ולהחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי לגבי מתן הלוואה או שירות ובאילו תנאים לבצעם. קבלת אשראי מהבנק מותנה באישור הבנק וכפוף לתנאיו ולהוראות כל דין. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 
9. ההסברים המופיעים באתר לגבי שירותי הבנק והתנאים לקבלת אשראי הינם הסבר חלקי בלבד, שאינו מחליף עיון במסמכי ההלוואה. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים לשירות המבוקש, יש לפנות לנציגי הבנק בסניפי הבנק.
 

10. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו', למרות שהבנק עושה ככל אשר לאל ידו למנוע זאת, הבנק לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה.

 
11. הבנק אינו אחראי לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

 
12. אסמכתא לביצוע פעולות באתר או למצב בחשבון תשמש הודעת הבנק בלבד.

 
13. כל מערכת ממוחשבת לרבות האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות. השימוש באינטרנט, ובפרט לצורך מסחר בנקאי, חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת.

אנו עושים כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום ולאפשר ללקוחות להמשיך ולסחור בכל עת.

על אף זאת, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים. לפיכך, הבנק יהיה פטור מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג במערכות, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת הוראות הביצוע, כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת או תקלות אחרות שאינן בשליטת הבנק ו/או כשהבנק לא יכול היה למנען במאמץ סביר.


14. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י הבנק, אלא בידי גורמים אחרים. אין לבנק שליטה על אתרים אלה, ואין הבנק נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם.

 
15. על המשתמש באתר מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת בה הוא עושה שימוש, והבנק פוטר עצמו מכל אחריות לכך. כמו כן, על הלקוח לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה והקוד הייחודי המאפשרים לו גישה למערכת. אם ימסור הלקוח את פרטי הזיהוי שלו באופן ישיר או עקיף (למשל: הקלדתם באתר שאינו אתר הבנק) לצד ג' - הבנק לא יהיה אחראי לחשיפת מידע מחשבונו ו/או ביצוע פעולות בחשבונו.  למידע נוסף על כללי גלישה בטוחה.

 
16. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. בנק הפועלים אינו אחראי לנזק כלשהו שעלול להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.

 
17. באתר עשויים לפעול יישומים הצוברים מידע על פעילות המשתמש באתר, ומנתחים אותו לצורך שיפור השירות.


18. מידע שנמסר על ידי משתמש באתר עשוי להישמר במאגרי מידע, ולשמש לצורך פיתוח ושיפור השירותים. 
 

19. על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל. תשומת לב לכך שיתכן שהשימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה לפיו, עלולה להיות מוגבלת ואף בלתי חוקית לפי דיני מדינות שונות ולכן עליך לבדוק, קודם השימוש במידע, אם לפי הדין החל עליך אתה זכאי להשתמש בו ומהי מידת השימוש המותרת.


20. פנייה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפנייה לשני המינים גם יחד.