דיווח על שינויים בתעריפון הבנק ללקוחות יחיד/עסק קטן ולקוחות עסק גדול

דיווח על שינויים בתעריפון הבנק ללקוחות יחיד/עסק קטן ולקוחות עסק גדול

הרינו להודיעכם כי החל מיום 1.11.2021 יחולו בתעריפון הבנק ללקוח "יחיד/עסק קטן" ובתעריפון הבנק ללקוח "עסק גדול" שינויים בתעריפי עמלות השירותים המתמשכים הבאים כמפורט להלן: עמלת פעולה על ידי פקיד תופחת ל 5.30 ש״ח ותעריף עמלת פעולה בערוץ ישיר יועלה ל 1.75 ש״ח.

בהתאם, החל מהמועד הנ״ל יחולו השינויים הבאים בתעריפון הבנק ללקוח ״יחיד/עסק קטן״:

 
חלק בתעריפון תיאור השירות גובה עמלה קיים גובה עמלה חדש
פרק 1 (א) 2 פעולה על ידי פקיד הנעשית באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש. הפעולות הן:
הפקדת מזומן, משיכת מזומן, הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח, העברה או הפקדה לחשבון אחר, פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי), תשלום שובר, פריטת מזומן, הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים עד 20 שיקים).
6.50 ₪ 5.30 ₪
פרק 1 (א) 3 פעולה בערוץ ישיר כוללים את הפעולות הנ״ל: זיכוי חשבון באמצעות מסלקה, חיוב בכרטיס אשראי, הפקדת מזומן, משיכת מזומן במכשיר אוטומטי, העברה או
הפקדה לחשבון אחר, תשלום שובר, שאילתת מידע בכל נושא (החל בשאילתה השביעית בחודש) משיכת שיק, הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים), חיוב ע״פ הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע
1.35 ₪ 1.75 ₪
פרק 1 (ב) 5 העברה במערכת הזיכויים והעברות בזמן אמת לבנק אחר (RTGS) העברה עד מיליון ₪ 
6.5 ₪
 
העברה  עד מיליון ₪
5.30 ₪
 
פרק 3 (א) 10 ב שינויים במועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור לפי סעיף 9ג לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 6.50 ₪ 5.30 ₪
פרק 9 – שירותים מיוחדים נוספים- שירותים בנקאיים דלפקי נתב"ג  תשלום בדלפק 6.50 ₪ 5.30 ₪ 
נספח ה'-הטבות להטבות בערוצים ישירים העברה במערכת הזיכויים והעברות בזמן אמת לבנק אחר (RTGS) בערוץ ישיר העברה עד מיליון ₪
6.00 ₪
 
העברה  עד מיליון ₪
4.80 ₪
 

הבנק יהיה רשאי לגבות בחודש את הגבוה מבין שני אלה:
1. הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר ופעולות ע״י פקיד שביצע הלקוח בפועל.
2. עמלת מינימום בסכום שאינו עולה על מחיר של פעולה אחת ע״י פקיד - 5.30 ש״ח.

תעריפון הבנק ללקוחות עסק גדול

חלק בתעריפון תיאור השירות גובה עמלה קיים גובה עמלה חדש
פרק 2 – שירותים ממוחשבים, מידע ואישורים – מידע ממוחשב      שאילתא בערוץ ישיר 1.35 ₪ 
לשאילתא

 
1.75 ₪
 לשאילתא

 
פרק 2 – שירותים ממוחשבים, מידע ואישורים – מידע ממוחשב      שאילתא המודפסת על-ידי פקיד 6.50 ₪ 
לשאילתא
5.30 ₪
 לשאילתא
פרק 9 – שירותים מיוחדים נוספים- שירותים בנקאיים דלפקי נתב"ג  תשלום בדלפק 6.50 ש"ח 5.30 ₪