אסיפות כלליות

אסיפות כלליות


האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2020
אישרה את מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק;
אישרה את מינויו של מר יואל מינץ לכהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים
לא אישרה את מינויו של מר רון הדסי לכהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים
אישרה את מינויו של מר ראובן קרופיק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים
לא אישרה את מינויה של גב' אודליה לבנון לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים
אישרה את מינויה של גב' רונית שוורץ לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים

תוצאות האסיפה 
לדיווח מיידי על זימון האסיפה
להודעה מקדימה על מועד האסיפה

 

האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2019;
אישרה את מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק;
אישרה את מינויה של עו"ד רונית אברמזון רוקח לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
לא אישרה את מינויו של רו"ח עיסאווי פריג' לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
אישרה את מינויה של רו"ח דליה לב לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
אישרה את מינויו של מר ישראל טראו לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
אישרה את מינויו של פרופ' סטנלי פישר לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
לא אישרה את מינויה של גב' תמר בר-נוי גוטלין לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
אישרה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק;
אישרה את תנאי כהונתו של מר ראובן קרופיק כיו"ר דירקטוריון הבנק בתוקף מיום 28.6.2020 ועד ליום 31.12.2023;
אישרה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר כמנכ"ל הבנק בתוקף מיום 1.1.2021 ועד ליום 31.12.2023


תוצאות האסיפה >

הודעה על מועד האסיפה >

דיווח מיידי על זימון האסיפה >

דוח זימון באתר המאיה >

 
האסיפה אישרה הארכה זמנית של מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה של הבנק לתקופה של עד שנים-עשר (12) חודשים נוספים;
אישרה הארכה של תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק;
אישרה הארכה של תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק.

דיווח מיידי על תוצאות האסיפה
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2018; אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה את מינוי הדירקטורים; אישרה לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח הזימון לכינוס האסיפה.

דוח מיידי על תוצאות האסיפה
על סדר היום אישור מינויו של מר ריצ'ארד קפלן לכהונת דירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 23/10/2018 ועד ליום 22/10/2021, ונושאים נוספים.

דוח מיידי על תוצאות האסיפה
על סדר היום מינויה של גב' דליה לב לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (לפי הוראת חוק החברות), לתקופה של שלוש שנים החל מ-12/4/2018 ועד 11/4/2021, ונושאים נוספים.

 דוח מיידי על תוצאות האסיפה
על סדר היום מינויה של גב' רונית אברמזון רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (לפי הוראת חוק החברות), לתקופה של שלוש שנים החל מ-05/02/2018 ועד 04/02/2021.

דוח מיידי על תוצאות אסיפה
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2015; אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה את הארכת כהונתו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק; ואישרה את תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון הבנק.

דוח מיידי על תוצאות אסיפה
האסיפה אישרה את מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה של הבנק; כן אישרה האסיפה את תנאי העסקתו של מר ארי פינטו כמנכ"ל הבנק.

בנק הפועלים בע"מ מסר דיווח מיידי לרשות ניירות ערך בנושא:
ת 048 - דיווח מיידי על תוצאות אסיפה
האסיפה אישרה את הארכת מינויו של מר יעקב פאר כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעות המונח בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין וכדירקטור בלתי תלוי, כמשמעות המונח בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 6 באוקטובר 2016; כן אישרה את מינויו של מר ישראל תפוחי כדירקטור בבנק, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בנובמבר 2016.
האסיפה אישרה את הארכת מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 24 במרץ 2016; כן אישרה האסיפה את הארכת מינויו של מר אמנון דיק לכהונת דירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין המפורסמות על-ידי המפקחת על הבנקים, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 24 במרץ 2016.
 
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2014; אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה את מינויו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את המינוי; אישרה את מינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה 301 (וכן כדירקטור "בלתי תלוי" כמשמעו בחוק החברות), לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את המינוי; אישרה לתקן את תקנון הבנק ("תקנון הבנק") על-ידי הוספת תקנה 24ה לתקנון הבנק המתירה הענקת פטור לנושאי המשרה בבנק מאחריותם בשל הפרת חובת הזהירות לבנק; אישרה את תיקון תקנה 17 לתקנון הבנק; אישרה את תיקון מדיניות התגמול של הבנק (שאושרה על-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק ביום 11 בפברואר 2014 ("מדיניות התגמול")), כך שמדיניות התגמול תתיר הענקת פטור לנושאי המשרה מאחריותם בשל הפרת חובת הזהירות לבנק על-ידי הוספת סעיף 18א לפרק ה' של מדיניות התגמול; אישרה הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בבנק, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בבנק, לרבות למנכ"ל הבנק, המכהן ו/או שיכהן מעת לעת, ולרבות לנושאי משרה ודירקטורים בבנק, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת, אשר בעלת השליטה בבנק עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי הפטור להם; ואישרה מחדש מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת, שבעלת השליטה בבנק עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם.