החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז- 2017 - "חוק שטרום"

החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז- 2017 - "חוק שטרום"

צמצום מסגרות האשראי בכרטיסי אשראי

צמצום מסגרות האשראי בכרטיסי אשראי

החוק קובע בין היתר, כי על בנקים שהוגדרו כבעלי היקף פעילות רחב, לצמצם את סך מסגרות כרטיסי האשראי של לקוחותיהם. בנק הפועלים מוגדר כבנק בעל היקף פעילות רחב.

לקוחות בנק הפועלים - הנכם מוזמנים לצפות במסגרת כרטיסי האשראי העדכנית שלכם באתר ובאפליקציית הבנק.

הכנו לכם מספר שאלות ותשובות שיעזרו לכם להבין כיצד ישפיע עליכם החוק וכיצד להתמודד עם השינוי הצפוי במסגרות כרטיסי האשראי.   
 

מסגרת הכרטיס היא מסגרת לכלל השימושים בכרטיס בארץ ובחו"ל ובכלל זה רכישת מוצרים, עסקאות, עסקאות בתשלומים, אישורים בתוקף של עסקאות (גם אם העסקה לא בוצעה מכל סיבה שהיא), משיכת מזומנים בחו"ל ושימוש בהסדרי האשראי בכרטיס. 

עליך לוודא כי סכום השימושים הנכללים במסגרת הכרטיס ושטרם נפרעו על ידיו, לא יעלה, בכל נקודת זמן, על מסגרת הכרטיס. 

לצפייה בגובה המסגרת המאושרת בכרטיסכם יש להיכנס לאתר או לאפליקציה ולבחור בתפריט "כרטיסי אשראי". בנוסף, גובה המסגרת ותוקפה מפורטים בדף ריכוז החיובים של הכרטיס.
החוק קובע כי על בנק הפועלים, כבנק בעל היקף פעילות רחב, לצמצם את סך מסגרות כרטיסי האשראי של לקוחותיו.

החוק  קבע עם חקיקתו כי כל שנה במשך 3 שנים החל מ-31 בינואר 2021.
סך מסגרות האשראי בכרטיסי אשראי של לקוחות בנק בעל היקף פעילות רחב, לא יעלה על 50% מסך מסגרות האשראי בכרטיסי אשראי של לקוחות הבנק כפי שהיה בשנת 2015. 
בחישוב סך מסגרות האשראי יובאו בחשבון מסגרות אשראי של לקוחות הבנק הגבוהות מ-5,000 ₪. בנוסף נקבע כי לא תופחת מסגרת אשראי של לקוח לסכום נמוך מ-5,000 ₪.

 בעקבות התפשטות נגיף הקורונה התקין שר האוצר, בנובמבר 2020, צו לתקופה מוגבלת של שנה, שבמסגרתו צומצם היקף ההפחתה ונקבע כי:
  1. סך מסגרות האשראי בכרטיסי האשראי של לקוחות בנק הפועלים לא יעלה על 55% מסך מסגרות כרטיסי האשראי כפי שהיה בשנת 2015 (במקום 50%).
  2. בחישוב סך מסגרות האשראי, יובאו בחשבון מסגרות של לקוחות הבנק הגבוהות מ-7,500 ₪ (במקום 5,000).
  3. לא תופחת מסגרת אשראי של לקוח לסכום נמוך מ-7,500 ₪ (במקום סכום הנמוך מ-5,000 ₪).

נוכח המשך השפעת נגיף הקורונה, ניתן ביום 31 בינואר 2022 צו המאריך את הצו הקודם עד 31 בינואר 2023.
בנוסף, לגבי התקופה שמיום 1 בפברואר 2023 עד 31 בינואר 2024 נקבע בצו כי:
  1. סך מסגרות האשראי בכרטיסי האשראי של לקוחות בנק בעל היקף פעילות רחב לא יעלה על 51% מסך מסגרות כרטיסי האשראי כפי שהיה בשנת 2015 .
  2. בחישוב סך מסגרות האשראי, יובאו בחשבון מסגרות של לקוחות הבנק הגבוהות מ-8,500 ₪.
  3. לא תופחת מסגרת אשראי של לקוח לסכום נמוך מ-8,500 ₪.


 
היקף הקטנת המסגרת נקבע, בין היתר, באמצעות בחינת השימוש החודשי המקסימלי שנעשה בכרטיסך ב- 12 החודשים שקדמו לצמצום המסגרת, במטרה להתאים את מסגרת הכרטיס ככל האפשר, לצרכיך. 

גובה המסגרת הקיימת וגובה המסגרת החדשה, המוקטנת, יפורטו בהודעה שתישלח אליכם על ידי הבנק.
בנוסף, גובה המסגרת התקפה למועד מסוים, מפורטת בדף ריכוז החיובים של הכרטיס וגם באתר הבנק.
 
להקטנת מסגרת הכרטיס  תהיה השפעה על השימוש בכרטיס במקרה בו סכום סך העסקות בכרטיסך יהיה מעל סכום המסגרת המוקטנת, החדשה.
 
בכל חודש, אחרי תאריך החיוב, מסגרת הכרטיס מתפנה מחדש (זאת, מלבד סכומי אישורים בתוקף, עסקאות בתשלומים או עסקאות בהסדרי האשראי או עסקאות בהסדרים אחרים המאפשרים דחיית מועד פירעון של חיובים). 

אם מתוכננת עסקה שסכומה יהיה מעל המסגרת, מומלץ לפנות אלינו מראש לצורך בחינת האישור להגדלת המסגרת בכרטיס האשראי.
 
  • ככל שתחודש מסגרת הכרטיס, חידוש תוקף מסגרת הכרטיס מתבצע 4 פעמים בשנה כך שתקופת מסגרת הכרטיס תסתיים בתאריכים 31.3, 30.6,  30.9 או 31.12, בהתאמה, בכל שנה קלנדרית, כל עוד הבנק לא יודיע אחרת. 
  • לפני מועד החידוש יישלח אליכם מכתב מהבנק המפרט את גובה המסגרת הקיימת וגובה המסגרת החדשה. 
  • בנוסף, בדף ריכוז החיובים הנשלח אלכם על ידי חברת כרטיסי האשראי, יופיע עדכון לגבי המסגרת החדשה. 
  • ניתן גם לצפות בגובה המסגרת בתפריט "כרטיסי אשראי" באתר ובאפליקציה. 
מסגרת פנויה- היא ההפרש בין המסגרת שאושרה על ידי הבנק לבין סך ההתחייבות הכוללת בכרטיס. 
ניתן לצפות בגובה המסגרת באתר הבנק ובאפליקציה.
 
תוכלו להגיש בקשה להגדלת מסגרת הכרטיס באתר, בפועלים בטלפון 2407*, או באמצעות פניה לבנקאי בסניפכם.

לקוחות בעלי כרטיס ישראכרט בנקאי, המצורפים לשירות "פועלים באינטרנט", יכולים להגיש בקשה להגדלת מסגרת הכרטיס באפליקציה. בהמשך השירות יפתח ליתר חברות כרטיסי האשראי. 

בחינת הבקשה להגדלת מסגרת הכרטיס, בכל ערוצי השירות, תהיה בהתאם לשיקול דעתו של הבנק.
 
נמליץ לבדוק באופן תכוף יותר את גובה המסגרת ואת השימושים בכרטיס האשראי ובהתאם לכך לקבל החלטות ולהפעיל שיקול דעת ברכישות עתידיות. 

חשוב לדעת


אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס אשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שם המלווה (מעמיד האשראי): בנק הפועלים בע"מ