הפסקה צפויה של פרסום ריבית ה-LIBOR

הפסקה צפויה של פרסום ריבית ה-LIBOR

 

בתחילת שנת 2022 צפויה המערכת הפיננסית העולמית להפסיק את פרסום שיעורי ריביות ה- LIBOR ולחדול מהשימוש בהן.
הפסקת פרסום הדולר האמריקאי נדחתה ליוני 2023.

מאחר שקיימים מוצרים פיננסיים רבים המבוססים  על ריבית ה- LIBOR, צפויים שינויים באופן חישוב הריבית במגוון מוצרים פיננסיים הכוללים בין היתר הלוואות ומסגרות עו"ש הנקובות במטבע חוץ, אגרות חוב ופיקדונות מסוימים הנקובים במטבע חוץ ובמכשירים ומוצרים הנגזרים מריבית ה- LIBOR (כגון IRS, CCS  וכו'). 


הריביות הצפויות להחליף את ריביות ה- LIBOR

לאור המלצותיהן של וועדות בינלאומיות, נקבעו בעולם מספר ריביות חליפיות לריביות ה-LIBOR. הריביות החליפיות מפורסמות על ידי הגופים שנבחרו לניהולן וכן בפלטפורמות "פיננסיות" נוספות כגון Bloomberg ו- Reuters.

להלן טבלה המתארת בקצרה את סוגי הריביות החליפיות בהן צפויות המערכות הבנקאיות לעשות שימוש:

 
מטבע ריבית ה-LIBOR הריבית החליפית
דולר אמריקאי  LIBOR –USD לתקופות שונות (כגון: יומי, שבוע, חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה) מפורסם ע"י בורסת CME SOFR –  TERM
לתקופות השונות (כגון: חודש, 3 חודשים, 6 חודשים)
SOFR – Secured Overnight Financing Rate 
לתקופה של 1 יום
אירו LIBOR –EUR לתקופות שונות (כגון: יומי, שבוע, חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה) לצורכי הלוואות – Euribor לתקופות שונות (כגון: חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה)
לצרכי עו"ש  Euro Short Term Rate - €STR - לתקופה של 1 יום
לירה שטרלינג LIBOR –GBP לתקופות שונות (כגון: יומי, שבוע, חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה) SONIA – Sterling Overnight Index Average לתקופה של 1 יום
פרנק שוויצרי LIBOR –CHF לתקופות שונות (כגון: יומי, שבוע, חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה) SARON – Swiss Average Rate Overnight לתקופה של 1 יום
יין LIBOR –JPN לתקופות שונות (כגון: יומי, שבוע, חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה) TONAR – Tokyo Overnight Average Rate לתקופה של 1 יום     
 


המרה של מוצרים ישנים בריבית ליבור לריבית החדשה

ההמרה תתבצע לפי תקופת עדכון הריבית.
הריבית החדשה תהיה הריבית החלופית בתוספת מרווח, לטובת התאמת שווי המוצר לריבית החדשה.
המרווח נקבע לפי חציון הפער בין הריבית החלופית לריבית הליבור על פני תקופה של 5 שנים. המרוח חושב והתפרסם על ידי בלומברג
בקישור זה ניתן לראות את המרווחים המעודכנים (המרווחים נקבעו ב 5/3/2021 בעת ההכרזה על הפסקת פרסום הליבור)


דוגמא:
מוצר על בסיס ריבית הליבור (כגון הלוואה/פיקדון/נגזר ריבית וכיוב') בריבית ליבור + 5%, לפי ליבור 3 ח'  >> יומר לאחר השינוי (כולל תשלומים/תקבולים עתידיים) במועד גלגול הריבית, על פי הטבלה המצורפת בקישור, לבסיס החדש SOFR +5.26161% או TERM SOFR+ 5.26161%

דוגמא


מנגנון החלפת הליבור במטבע אירו:
מוצרים שמבוססים על ליבור במטבע אירו בתקופות שונות, יומרו לריבית היוריבור על בסיס אותה תקופה.
השינוי במרווח המקורי לפי ממוצע ליבור אירו-יוריבור על פני 5 שנים יהיה בדומה למנגנון הריביות החלופיות האחרות, ותתבצע הפחתה של המרווח הממוצע בין הריביות.

דוגמא2


עו"ש ומסגרות
ריבית הליבור תוחלף החל מה 1.1.22 בריביות הבאות: 
  • דולר SOFR יומי
  • אירו ESTR  יומי
  • ליש"ט SONIA יומי
  • פר"ש SARON יומי
  • יין TONAR יומי
ריביות ה- LIBOR היוו בסיס לחישוב שיעור הריבית על מוצרים פיננסיים רבים, לדוגמא- הלוואות ופיקדונות. החל מ-2022, לא יפורסמו עוד ריביות אלו ובמקומן ייעשה שימוש בריביות חליפיות. הריביות החליפיות לא יחליפו באופן מלא ("אחד לאחד") את ריביות ה LIBOR, אך ישמשו כבסיס חלופי לחישוב שיעור הריבית במוצרים פיננסיים אשר מבוססים על ריבית ה LIBOR.
כרגע אין חלופה אחרת המבוססת על ריבית משתנה. הלוואות, פיקדונות או מוצרים רלבנטיים אחרים יומרו לבסיס הריבית החדש ככל הנראה במהלך שנת 2021, או בעת הפסקת פרסום הריבית הרלוונטית למוצר.
ההמרה לריבית חלופית במקום ריבית ה LIBOR תתבצע כפי שיהיה נהוג ומקובל בעולם.
אין וודאות שכל הבנקים בישראל יקבעו את אותם בסיסי ריבית חלופית. יחד עם זאת סביר שהבנקים בישראל ייצמדו להמלצות הועדות הבינלאומיות בנושא.
המעבר לריביות בסיס חליפיות מהווה אתגר משמעותי למערכת הפיננסית העולמית במיוחד במוצרים כדוגמת אגרות חוב, בהן  קיים קושי ניכר במעבר למנגנון חישוב ריבית השונה מהנקוב בהן. נציין כי אין סטנדרט אחיד וגורף למוצרים אלו, והינם כוללים לעיתים סעיפים חוזיים המקשים על החלפת ריבית הבסיס ובדרך כלל תידרש הסכמה של חלק ניכר מהמחזיקים בהם לצורך ביצוע שינוי בתנאי אגרות החוב.
בהלוואה בריבית קבועה יש וודאות לגבי גובה הריבית בכל תקופת ההלוואה, ולכן, להפסקת פרסום ריבית ה LIBOR אין ולא תהיה השפעה על הלוואה בריבית קבועה.
לעומת זאת, בהלוואה בריבית משתנה, הריבית אינה קבועה לאורך חיי ההלוואה ובנוסף לכך, לאור ההפסקה הצפויה של פרסום ריבית ה LIBOR, נוסף רכיב נוסף של אי וודאות שמקורו באי ידיעה של המנגנון החלופי אשר יחליף את ריבית ה LIBOR. 
בהתאם לכך, כל לקוח צריך לקבל החלטה בהתאם להלוואה המתאימה לצרכיו ובהתאם להערכתו למגמת הריבית בתקופת ההלוואה.
אנו ממליצים לפנות ולהתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס.
הבנקאי המטפל בך יפנה להציג בפניך את האפשרויות – החלפה לריבית החדשה עפ"י סטנדרטים מקובלים או פירעון המוצר
מידע נוסף ניתן לקבל מצוות הבנקאים בפועלים בטלפון, במספר 2407*  

מידע והרחבות נוספות בנושא

הודעה ללקוחות על הצורך בחתימה על כתבי תיקון למסמכי אשראי במט"ח - במסגרת ההיערכות להפסקת השימוש בריבית מסוג "ליבור"

מידע נוסף לגבי הריביות החליפיות ניתן למצוא, בין היתר, באתרי האינטרנט של הבנקים המרכזיים:

SONIA-GBP

SOFR-USD

SARON-CHF

TONAR-JPY

EURIBOR-EUR