בעלי משכנתא בבנק הפועלים, נעבור את זה יחד

כתוצאה מהתפרצות וירוס הקורונה, משפחות רבות בישראל נמצאות במצב של חשש וחוסר ודאות.
אנחנו כאן כדי שתוכלו לקבל שירות גם בלי לצאת מהבית ותוכלו לבקש דחיית תשלומי משכנתא לתקופה של שלושה חודשים.

להגשת בקשה, בקלות ובנוחות ב-3 צעדים פשוטים:
 1. יש להדפיס את הטופס הבא: טופס בקשה לדחיית תשלומי משכנתא
 2. למלא את כל הפרטים הנדרשים ולחתום
 3. לשלוח את הטופס החתום לכתובת המייל:  hakpaot@poalim.co.il
  בשורת הנושא יש לכתוב את ת.ז. של אחד הלווים (ת.ז אחת בלבד).
  אנא הקפידו  על מילוי שורת הנושא על מנת שבקשתכם תטופל.

  דוגמא:
הטופס וכתובת המייל  מיועדים  לבקשות לדחיית מועדי תשלומי  משכנתא בפורמט הזה בלבד.
פניות בנושאים אחרים, או בקשות לדחייה מסוג אחר לא יטופלו .
השירות ללא עמלה.


על אילו תשלומים תחול הדחייה?

הדחייה כוללת את תשלומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה.
הדחייה לא תחול על התשלומים בגין ביטוח חיים ומבנה, ככל שישנם, אם הנכם מבוטחים באמצעות הפוליסה הקולקטיבית של הבנק.
הדחייה לא תחול על: הלוואות גישור והלוואות עם דחיית תשלומים (כל עוד ההלוואה לא נפרעת בתשלומים של קרן וריבית), והלוואות שמועד פירעונן ב- 6 החודשים הקרובים למועד הגשת בקשת הדחייה.
בקשת דחייה לגבי הלוואה שקיים בה חוב פיגורים תועבר לבחינת מרכז הגביה.
 

מה יקרה לאחר ביצוע הדחייה?

ההלוואה תחויב בתקופת הדחייה בריבית הנקובה בהלוואה, לכן, התשלום החודשי לאחר ההקפאה יגדל (הגדלת התשלום החודשי נובעת מפריסת התשלומים שנדחו, על פני יתרת תקופת ההלוואה, שמתום תקופת הדחיה ועד לתום תקופת ההלוואה וגם מריבית דריבית, על הריבית שאינה משולמת בתקופת הדחיה). למעט דחית התשלומים בתקופת הדחיה, יישארו כל תנאי הסכמי ההלוואה לדיור ללא שינוי.
בקשת הדחייה כפופה לאישור הבנק, ואינה כרוכה בתשלום עמלה.


חשוב לדעת

 • בקשות לדחיית תשלומי משכנתא שמועד החיוב שלהן הוא בחודש אפריל, יטופלו במועד החיוב הבא של חודש מאי.
 • אם בקשתכם תאושר, אישור על ביצוע הדחיה ופרוט התשלום החודשי החדש ישלח בדואר לכתובת למשלוח דואר הרשומה בחוזה המשכנתא.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.