הסכם פשרה בהליך ייצוגי ת.צ. 49339-11-11
הרצל חגיגי נ' בנק הפועלים בע"מ

הסכם פשרה בהליך ייצוגי ת.צ. 49339-11-11
הרצל חגיגי נ' בנק הפועלים בע"מ


על פי הסכם פשרה בהליך ת.צ. 49339-11-11 שקיבל תוקף של פסק דין ביום 16.9.2018, לקוחות הבנק אשר פיגרו בתשלומים של הלוואות אשראי לדיור שביצעו בבנק משכן ו/או בבנק הפועלים בע"מ, ובגין כך נפתחו נגדם הליכי גביה כדין וחויבו בגין הוצאות משפטיות שלא אושרו על-ידי רשות שיפוטית, או שחויבו בתנאים החורגים מהאישור של הרשות השיפוטית, ובכלל זה חיוב בריבית ביתר בגין הוצאות משפטיות שאושרו, וזאת לתקופה שמיום 27.11.2004 ועד ליום 11.11.2018 (מועד אישור הסדר הפשרה בפסק דין חלוט), ואשר שלחו עד ליום 9/9/21 את פרטיהם באמצעות טופס שפורסם באתר הבנק, יבדק בגינם האם הם זכאים לקבלת זיכוי כספי בסך 1,287 ₪.
במידה והם זכאים, חשבונם יזוכה לא יאוחר מיום  8/3/22.