סכום ההלוואה שניתן לקבל במסגרת המשכנתא

סכום ההלוואה שניתן לקבל במסגרת המשכנתא

מהו סכום ההלוואה שניתן לקבל?

בעת הגשת בקשה להלוואה לדיור הבנק יבחן ע"פ שיקוליו מהו סכום ההלוואה שהוא מוכן לתת, וזאת בכפוף לשיעורי מקסימום שקבע בנק ישראל: 

 

  • הדירה מהווה "דירה יחידה" - שיעור המימון המקסימלי הוא 75% (נדרש 25% הון עצמי) 

         דירה יחידה הנרכשת ע"י אזרח ישראלי והיא דירתו היחידה בישראל. 

 

  • הדירה מהווה "דירה חליפית" - שיעור המימון המקסימלי הוא 70% (נדרש 30% הון עצמי) 

        דירה חליפית הנרכשת ע"י אזרח ישראלי שבבעלותו דירה נוספת, והוא מתחייב למכור אותה בפרקי הזמן הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין.

 

  • הדירה מהווה "דירה להשקעה" - שיעור המימון המקסימלי הוא 50% (נדרש 50% הון עצמי)

        דירה להשקעה - דירה נוספת שאינה יחידה או חליפית.
 


חשוב לדעת

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • דירה יחידה ודירה חליפית כהגדרתן בחוק מיסוי (שבח ורכישה) התשכ"ג 1963.
  • המידע הנ"ל כפוף לכל דין ולשינויים שעשויים לחול בהוראת הפיקוח על הבנקים. מומלץ להתעדכן עם יועצי המשכנתאות בסניפי הבנק בסמוך למועד בו נדרשת ההלוואה.
  • האמור אינו מהווה הצעת אשראי. קבלת הלוואה בכפוף לאישור הבנק ולתנאיו.