הסכם פשרה בהליך ייצוגי ת.צ. 49339-11-11
הרצל חגיגי נ' בנק הפועלים בע"מ

הסכם פשרה בהליך ייצוגי ת.צ. 49339-11-11
הרצל חגיגי נ' בנק הפועלים בע"מ


בהתאם להסכם פשרה בהליך ת.צ. 49339-11-11 שקיבל תוקף של פסק דין ביום 16.9.2018, יתכן והנך זכאי/ית  לקבלת זיכוי כספי בסך 1,287 ₪

כל לקוחות הבנק אשר פיגרו בתשלומים של הלוואות אשראי לדיור שביצעו בבנק משכן ו/או בבנק הפועלים בע"מ,  ובגין כך נפתחו נגדם הליכי גביה כדין וחויבו בגין הוצאות משפטיות שלא אושרו על-ידי רשות שיפוטית, או שחויבו בתנאים החורגים מהאישור של הרשות השיפוטית, ובכלל זה חיוב בריבית ביתר בגין הוצאות משפטיות שאושרו, וזאת לתקופה שמיום 27.11.2004 ועד ליום 11.11.2018 (מועד אישור הסדר הפשרה בפסק דין חלוט). 

אם הנך נמנה/ית עם הקבוצה המוגדרת לעיל, באפשרותך לפנות לבנק עד ליום 9/9/21 באמצעות טופס מקוון ע"י לחיצה על כפתור זה או באמצעות מילוי ומשלוח הטופס המצורף להודעה זו לפקס מס. 03-7136251.
אם הנך אכן זכאי/ית לקבלת הזיכוי הכספי,  חשבונך יזוכה לא יאוחר מיום  8/3/22.