מהו המחיר הסופי של הדירה?
מחיר הדירה:
מס רכישה:
דמי הסכמה מהמנהל:
מס מכירה:
מס שבח:
שכר טרחת עורך דין:
דמי תיווך (אם יש):
עלויות מעבר - מחיר משוער (פרסום, הובלה, ציוד חדש וכו'):
התחברות לרשתות (גז, מים וחשמל):
הוצאות הקשורות לנטילת המשכנתא:
הוצאות נוספות - בלתי צפויות: