במיוחד בתקופה זו, פיקדונות בדיגיטל

במיוחד בתקופה זו, פיקדונות בדיגיטל

כל היתרונות בפיקדונות בדיגיטל

פיקדון דיגיטלי
הפקדה דיגיטלית
ריביות אטרקטיביות
ריביות אטרקטיביות
מסלולים גמישים
מסלולים גמישים

חשוב לדעת

  • אין לראות באמור ייעוץ השקעות המותאם לצרכיו של כל אדם.
  • תנאי החיסכון/הפיקדון יהיה כפי שייקבע בהסכם בין הבנק ללקוח.
  • הבנק רשאי בכל עת להפסיק ולקבל הפקדות.
  • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת פיקדונות או חיסכונות.
  • ריבית מועדפת ביחס לערוצי ההפקדה האחרים בבנק. 
  • במשיכת פיקדון ספרינט דיגיטלי בתחנת יציאה (לפני יום פרעון סופי) שיעור הריבית יהיה 25% מהריבית שנצברה עד למועד המשיכה, כמפורט בפרטי העסקה.