מידע חשוב למימוש זכויותיכם

מידע חשוב למימוש זכויותיכם

מקבלי פיצויים בגין רדיפות הנאצים

מקבלי פיצויים בגין רדיפות הנאצים

מידע למקבלי פיצויים מגרמניה

אנו מבקשים להעניק לציבור מקבלי הפיצויים מגרמניה בגין רדיפות הנאצים את מרב המידע בנושא זה.

חשוב שתדעו מהן זכויותיכם וכיצד מתנהל חשבון הפיצויים שלכם. לפניכם שאלות ותשובות שיסייעו לכם להתמצא בתחום:

 • תגמול, קיצבה או פיצוי לקורבן רדיפות הנאצים.
 • פנסיה המשתלמת על פי החוק לפיצויים של הפקידות הגרמנית.
 • פנסיה המשתלמת על פי חוק הביטוח הסוציאלי של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה או אוסטריה. ניתן להפקיד לפמ"ח פיצויים, רק אם המוטב עומד בתנאים לניהול חשבון פמ"ח פיצויים 
 • פיצויים בשל רכוש שהחזירו שלטונות הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, או הכנסות מרכוש כזה.
 • תשלומים לנכה שהוא חייל משוחרר של צבאות הברית במלחמת העולם השנייה המשולמים בקשר לנכותו.
 • כספים שהועברו מ"ועידת התביעות - קרן סיוע".
 • פיצויים בעקבות תביעה מכוח חיקוק בחו"ל הבא לפצות קורבנות רדיפות של הנאצים או של גרוריהם. לדוגמא: פיצויים בגין רכוש שהיה למוטב בחו"ל (אך לא תמורה ממכירה ישירה של הרכוש).
 • רנטות מהולנד
 • פיצויים מאחת העמותות הבאות בהולנד: עמותת כספי מרור - ממשלתי, עמותת כספי מרור - הסקטור הפרטי.
 • פיצויים מהרשות בצרפת L’office National Des Anciens Combattants Et Victims De Guerre, בכפוף לכך שמקבל הפיצויים היה מתחת לגיל 21 בזמן שאחד מהוריו נשלח למחנות.
 • שילומים מאיטליה, בכפוף להצגת מסמך מהמוסד המשלם המאשר שמדובר בתשלומים הבאים לפצות קורבנות רדיפת הנאצים.
 • שילומים מהונגריה, בכפוף להצגת מסמך מהמוסד המשלם, המאשר שמדובר בתשלומים הבאים לפצות קורבנות רדיפת הנאצים.
 • כספי עובדי כפייה בתקופת מלחמת העולם השנייה הניתנים במסגרת הסדר התשלומים מוועידת התביעות Claims Conference.
תשלום שאינו ניתן מאחד מהמקורות או מהגורמים הנ"ל ייבחן על ידי הבנק, ואם יתברר כי מדובר בכספי פיצויים, הם ייזקפו לזכות חשבון פיצויים.     
 
ניתן לנהל חשבון פיקדון פיצויים במשותף עם קרוב משפחה, העונה על אחת מההגדרות הבאות: בן/בת זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא (ילד), נכד וצאצאי בני הזוג, ובן/בת זוגו של כל אחד מאלה.

במקרה של פטירת מקבל הפיצויים, רק בן/בת הזוג שלו יוכלו להמשיך ולנהל את החשבון כחשבון פיצויים. אם הבעלים המשותפים בחשבון הפיצויים הם ילדיו של המנוח או קרובי משפחה אחרים שלו, הבנק יעביר את הכספים לחשבון תושב ישראל "רגיל" (פמ"ח). 
 
ניתן לנהל בחשבון הפיצויים 2 סוגי פיקדונות:
 • פיקדונות לפי ימים - ניתנים לניהול בכל סכום לתקופה שלא תפחת מחודש, תוך אפשרות לקבוע את מועד הפירעון הרצוי.
 • פיקדונות קצובים בחודשים - ניתנים לניהול בכל סכום לתקופות של חודש ועד שנה. פיקדונות מסוג זה מתחדשים באופן אוטומטי לתקופה זהה, אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת.
ניתן לנהל את הפיקדונות במגוון מטבעות רחב כגון דולר ארה"ב, יורו, לירה שטרלינג.
הריבית קבועה* לאורך כל תקופת הפיקדון ומשולמת בסופו. ישנה אפשרות לצרף את הריבית לקרן, או לחלופין, להעבירה לחשבון עובר ושב במטבע חוץ לשימוש שוטף.

*מותנה במינימום פיקדון ובסוג המטבע
הריבית המשולמת בכל סוגי חשבונות הפיצויים פטורה מניכוי מס הכנסה.
 
 • כל תושב ישראל, נרדף המשטר הנאצי, רשאי לנהל חשבון פיצויים במטבע חוץ. כדי לפתוח חשבון כזה, יש להציג לבנק מסמך מטעם המוסד המשלם, המאשר כי התשלום ניתן במסגרת פיצויים לנרדפי המשטר הנאצי.
 • תושב ישראל שבידו מסמך מאת עורך דין או מהלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל במשרד האוצר, המאשר כי:
 1. הפונה הוא תושב ישראל ועלה ארצה לאחר 30.1.1933.
 2. בתקופה שבין 30.1.1933 ל- 9.5.1945, כולה או חלקה, היה מקום מושבו בגרמניה, או בשטח מדינה שהייתה כבושה, מסופחת או גרורה של גרמניה או בשליטתה.
 • נכה, חייל משוחרר של צבאות הברית במלחמת העולם השנייה.

סוגי פיקדונות בחשבון פיצויים

         פיקדונות לפי ימים פיקדונות קצובים בחודשים
סכום הפיקדון כל סכום כל סכום
משך הפיקדון תקופה שלא תפחת 
מחודש, תוך אפשרות 
לקבוע את מועד 
הפירעון הרצוי
תקופות של חודש ועד שנה, עם התחדשות באופן
אוטומטי לתקופה זהה 
שיעור הריבית קבוע לאורך כל תקופת
הפיקדון
קבוע לאורך כל תקופת
הפיקדון
מועד תשלום הריבית בסוף תקופת הפיקדון בסוף תקופת הפיקדון
אפשרות לצרף את
הריבית לקרן
קיימת קיימת
אפשרות להעביר את
הריבית לחשבון עו"ש
במט"ח
קיימת קיימת

*מותנה במינימום פיקדון ובסוג המטבע